مدلسازی و شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما
21 شهریور 1396

این پست مربوط به جلسات مجموعه آموزشی مدلسازی و شبیه سازی ۶ درجه آزادی هواپیما است. اصطلاح انگلیسی این عبارت ۶DOF Aircraft Modeling and Simulation است.