کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت اغتشاش با شکل دهی حلقه

در شش مجموعه قبلی مربوط به کنترل مقاوم، نحوه فرمولبندی مساله کنترل مقاوم H سیستمهای خطی تحت اغتشاش (فیدبک حالت و فیدبک خروجی)، نامعینی پارامتری (فیدبک حالت و فیدبک خروجی) و اغتشاش و نامعینی پارامتری (فیدبک حالت و فیدبک خروجی) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموعه های قبلی وزنهای تابع جریمه همگی ثابت انتخاب شده بودند (وزندهی استاتیک). در این مجموعه مساله کنترل مقاوم H سیستمهای خطی تحت اغتشاش (فیدبک حالت) با استفاده از وزندهی دینامیک بررسی می شود تا اهداف کنترلی در بازه فرکانسی مطلوب بدست آید. لطفا قبل از ورود به مباحث مجموعه حاضر، این مجموعه را ببینید.


جلسه 1: مبانی ریاضی و تعریف مساله

جلسه 2: فرمولبندی مساله وزن دهی دینامیک

جلسه 3: فرمولبندی مساله وزن دهی دینامیک


120,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر