ادامه مطلب
30 اکتبر 2017

مکانیک شکست (Fracture Mechanics)

جلسه اول : جلسه دوم : جلسه سوم :  جلسه چهارم :  جلسه پنجم : جلسه ششم :