خرید
50,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوم

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پنجم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سوم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهارم

خرید
100,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل اول

خرید
350,000 تومان

سیستم های تحمل پذیر عیب (پیشرفته)

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سیزدهم

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل نهم

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل یازدهم

خرید
240,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل هفتم

خرید
120,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دهم

خرید
100,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوازدهم

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل ششم

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل هشتم

خرید
حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)
100,000 تومان

حل تمرینات برگزیده کتاب جبر خطی و معادلات دیفرانسیل (بیکر)

0