خرید
50,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوم

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پنجم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سوم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهارم

خرید
100,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل اول

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سیزدهم

خرید
100,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

خرید
240,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهاردهم

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پانزدهم

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) مباحث تکمیلی

خرید
300,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (تحلیل زمانی-فصل 3)

خرید
270,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (طراحی پیوسته – فصل 5)

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل نهم

خرید
100,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (تحلیل فرکانسی-فصل 2)

خرید
150,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل یازدهم

0