خرید
۲۶۰,۰۰۰ تومان

کنترل PID

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل فیدبک حالت بهینه LQR

خرید
حل تمرینات برگزیده سیستمهای کنترل دیجیتال (اوگاتا)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات برگزیده سیستمهای کنترل دیجیتال (اوگاتا)

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

حل تمرینات منتخب سیستمهای ناوبری

خرید
۲۴۰,۰۰۰ تومان

کنترل فیدبک خروجی بهینه LQG

خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی پارامتری با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم سیستمهای خطی تحت اغتشاش با روش شکل دهی حلقه

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم تعلیق خودرو

خرید
۴۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم ∞H سیستمهای خطی تحت اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فیدبک خروجی سیستمهای خطی از طریق رویتگر (تخمین‌گر) با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل مقاوم فیدبک خروجی سیستمهای خطی تحت نامعینی‌های پارامتری و اغتشاش با استفاده از نامساوی‌های ماتریسی خطی (LMI)

0