خرید
300,000 تومان

آموزش کنترل پیشبین جدید

خرید
70,000 تومان

حل تمرین فصل سوم کتاب کنترل غیرخطی کاربردی اسلاتین

خرید
50,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل دوم

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل پنجم

خرید
600,000 تومان

آموزش مدلسازی و شبیه سازی سیستم کوادروتور

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سوم

خرید
75,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل چهارم

خرید
70,000 تومان

حل تمرین فصل دوم کتاب کنترل غیر خطی اسلاتین

تمامی تمرین های فصل دوم را به حل کرده و از آنها عکس گرفتم و با کیفیت بالا قرار دادم. شما می […]

خرید
100,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل اول

خرید
200,000 تومان

تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن) فصل سیزدهم

خرید
100,000 تومان

کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

خرید
400,000 تومان

فیلم آموزش Fuzzy PID

خرید
95,000 تومان

آموزش زنجیره و فرآیند تصادفی مارکوف

خرید
70,000 تومان

fasle_6_nonlinear

خرید
450,000 تومان

انواع مد لغزشی مرتبه بالاتر (HOSMC)

0