ادامه مطلب
30 دسامبر 2017

آموزش آمار و احتمال مهندسی

آمار و احتمال یکی از درس هایی است که در اکثر رشته های مهندسی وجود دارد و همچنین پیچیدگی زیادی دارد. مرجع مهندسی کنترل این سری آموزش را ارائه می کند.