ادامه مطلب
27 فوریه 2017

آموزش سیستم های آشوبی

در سالهاي اخير، پژوهشگران از شاخه هاي مختلف علوم و مهندسي روش جديدي تحت عنوان نظريه آشوب براي توصيف پيچيدگي در طبيعت تدوين کرده و گسترش داده اند.