ادامه مطلب
مدلسازی و شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما
12 سپتامبر 2017

مدلسازی و شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما

این پست مربوط به جلسات مجموعه آموزشی مدلسازی و شبیه سازی 6 درجه آزادی هواپیما است. اصطلاح انگلیسی این عبارت 6DOF Aircraft Modeling and Simulation است.