حامد حقیقی

حامد حقیقی

حامد حقیقی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: سراسری قزوین

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت: ۱۴

تعداد فیلم های های آموزشی: ۱

تعداد حل تمرین ها: ۰

تعداد آموزش نرم افزار: ۱

تعداد مقالات شبیه سازی شده: ۰

دروس و موضوعات ارائه شده (بر روی هر موضوع کلیک کنید)

آموزش کاربردی XPC TARGET