حامد حقیقی

حامد حقیقی

حامد حقیقی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: سراسری قزوین

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت: 14

تعداد فیلم های های آموزشی: 1

تعداد حل تمرین ها: 0

تعداد آموزش نرم افزار: 1

تعداد مقالات شبیه سازی شده: 0

دروس و موضوعات ارائه شده (بر روی هر موضوع کلیک کنید)

آموزش کاربردی XPC TARGET