کاوه هوشمندی

کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه:

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:15

تعداد مجموعه های های آموزشی:1

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

1- آموزش کنترل پیش بین