کاوه هوشمندی

کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه:

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:۱۵

تعداد مجموعه های های آموزشی:۱

تعداد حل تمرین ها:

تعداد آموزش نرم افزار:

تعداد مقالات شبیه سازی شده:

دروس و موضوعات ارائه شده

۱- آموزش کنترل پیش بین