کاوه هوشمندی

کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل

مقطع: دانشجوی دکتری

دانشگاه: علم و صنعت

تعداد کل جلسات آموزشی در سایت:

تعداد فیلم های های آموزشی:1

تعداد حل تمرین ها: 3

تعداد آموزش نرم افزار: 0

تعداد مقالات شبیه سازی شده: 0

دروس و موضوعات ارائه شده

1- کنترل پیش بین براساس مدل(MPC)