محصولات رایگان

مخاطبان گرامی در این صفحه برای راحتی شما عزیزان لینک محصولات رایگان را قرار می دهیم.

1- آموزش الکترومغناطیس 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”125949″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126174″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


2- آموزش فرترن 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126176″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


3- آموزش کاربردی آردوینو – ورودی و خروجی دیجیتال

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126184″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


4- آموزش آمار و احتمال مهندسی

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126187″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126189″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


5- آموزش ناوبری اینرسی

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126202″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


6- آموزش واسط های گرافیکی (GUI) در متلب

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126205″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


7- آموزش ارتباط سخت افزاری سیمولینک و آردوینو

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126207″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


8- آموزش کنترل تطبیقی 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126209″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


9- آموزش کنترل سیستمهای تاخیردار با استفاده از LMI (شبیه سازی)

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126211″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


10 – آموزش نرم افزار حل دسته معادلات غیر خطی EES

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126207″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


11 – آموزش کنترل مدرن

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126215″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126217″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


12- آموزش کنترل کننده های فازی عصبی در متلب

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126219″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


13- آموزش ارزیابی قابلیت اطمینان

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126241″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


14- آموزش و سیگنال و سیستم 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126243″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126245″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سوم :

[purchase_link id=”126247″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه یازدهم :

[purchase_link id=”126249″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور دکتری 96 :

[purchase_link id=”126251″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه نوزدهم :

[purchase_link id=”126253″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه بیست و چهارم :

[purchase_link id=”126255″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سی :

[purchase_link id=”126257″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه چهل و یک :

[purchase_link id=”126259″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور ارشد 96 :

[purchase_link id=”126261″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


15- آموزش سیستم های فازی نوع اول و نوع دوم در متلب

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126263″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


16- آموزش کنترل پیشبین

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126267″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


17- آموزش مقدماتی نرم افزار ترنسیس

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126277″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


18- آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126279″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


19- آموزش تخمین بهینه حالت (فیلتر کالمن)

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126283″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


20- آموزش مدارهای الکتریکی 2 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126286″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه هفتم :

[purchase_link id=”126292″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه بیستم :

[purchase_link id=”126294″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور 96 دکتری :

[purchase_link id=”126296″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور 95 دکتری :

[purchase_link id=”126298″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


21- آموزش مدارهای الکتریکی

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126301″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126303″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


22- آموزش معادلات دیفرانسیل 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126308″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126316″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


23- آموزش کاربردی XPC Target

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126321″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


24- آموزش ریاضیات مهندسی

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126323″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه هفتم :

[purchase_link id=”126325″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه یازدهم :

[purchase_link id=”126327″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه شانزدهم :

[purchase_link id=”126329″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه بیست و دوم :

[purchase_link id=”126331″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سی و سه :

[purchase_link id=”126333″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سی و نه :

[purchase_link id=”126335″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور دکتری 96 :

[purchase_link id=”126341″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور دکتری 95 :

[purchase_link id=”126339″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور ارشد 96 :

[purchase_link id=”126337″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


25- آموزش کنترل خطی : 

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126343″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه دوم :

[purchase_link id=”126345″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سوم :

[purchase_link id=”126347″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه شانزدهم :

[purchase_link id=”126349″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سی و یک :

[purchase_link id=”126351″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه سی و دو :

[purchase_link id=”126353″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • جلسه چهل و یک :

[purchase_link id=”126355″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]

 • کنکور دکتری 96 :

[purchase_link id=”126357″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


26- آموزش مبانی سیستم های تحمل پذیر عیب

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126360″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]


27- آموزش ناتساوی های ماتریسی خطی (LMI)

 • جلسه اول :

[purchase_link id=”126362″ style=”button” color=”” text=”دانلود”]

[purchase_link id=”126362″ style=”button” color=”blue” text=”دانلود”]