پایداری و کنترل هواپیما

بازدید: 3331 بازدید

این پست مربوط به جلسات مجموعه آموزشی پایداری و کنترل هواپیما است. اصطلاح انگلیسی این عبارت Aircraft Stability and Control  است. به منظور بررسی این بخش، نیازمند مطالعه بر روی مدل سیستم هستیم که در پست مدلسازی و شبیه سازی ۶ درجه آزادی هواپیما به طور کامل و به تفصیل شرح داده شده است. به کمک مدل استخراج شده، بحث های مربوط به این مجموعه که شامل بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی، مانورپذیری، سیستم های کنترل پرواز، اتوپایلوت و طراحی کنترلر برای هواپیما است، ارائه شده است. انجام تمامی روند، از مدلسازی و استخراج معادلات ۶ درجه آزادی تا شبیه سازی و حل معادلات دیفرانسل غیرخطی و نیز کنترل هواپیما در نرم افزار متلب Matlab و سیمولینک simulink  صورت گرفته است.

پایداری هواپیما شامل دو بخش پایداری استاتیکی و دینامیکی بوده و به ترتیب عبارت است از تمایل ذاتی هواپیما در مخالفت با هر گونه اغتشاش داخلی (دستورات خلبان) یا بازگشت به حالت تعادل اولیه پس از برخورد هر گونه اغتشاش خارجی (تلاطمات جوی و باد). در پایداری استاتیکی اغلب ضرایب ایرودینامیکی مورد تحلیل قرار گرفته اما در پایداری دینامیکی (همان طور که از نام آن مشخص است) با تحلیل دینامیک سیستم (که در طول زمان وضعیت آن مشخص می شود) و استخراج معادله مشخصه و ریشه های آن به بررسی پایداری پرداخته می شود.

در بحث کنترل،انواع سیستم های کنترل پرواز و اتوپایلوت توضیح داده شده است. طراحی کنترلر نیز با ایجاد تغییر در ورودی های کنترلی که شامل تغییرات زوایای الویتور، ایلرون، رادر و تغییرات دسته گاز (تراتل موتور) است، انجام می شود.


جلسه اول : 

در این جلسه که اولین جلسه از مجموعه آموزشی “پایداری و کنترل هواپیما” است، به توضیح و ارائه تعریفی از پایداری استاتیکی و دینامیکی پرداخته شده است.


جلسه دوم :

در این جلسه که دومین جلسه از مجموعه آموزشی “پایداری و کنترل هواپیما” است، به توضیح پایداری استاتیکی و دینامیکی عرضی- سمتی می پردازیم.

جلسه سوم :

در این جلسه که سومین جلسه از مجموعه آموزشی “پایداری و کنترل هواپیما” است، به توضیح سیستم های کنترل پرواز می پردازیم.


۱۰۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر