مقالات شبیه سازی شده مهندسی شیمی

Liquid–liquid phase equilibria of the ternary system of water/TBA/2-ethyl-1-hexanol

پروژه مربوط به تعادلات فازی مایع –مایع سیستم سه جزیی با مدل UNIQUAC

در این پروژه تعادل سه جزیی مایعمایع Water/tert-butyl alcohol (TBA)/ 2-ethyl-1-hexanol  با مدل  UNIQUAC جهت بدست آوردن جز مولی هر جزء مورد بررسی قرار گرفته است که  با مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل UNIQUAC  نتایج قابل قبولی بدست آمده است. در ضمن با تغییر پارامترهای استفاده شده در برنامه می توان از این برنامه جهت تعادلات سیستم های سه جزیی دیگر نیز استفاده کرد.

محتویات دانلود: برنامه مدل UNIQUAC با مطلب ، مقاله شبیه سازی شده


25,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر